Penjabaran Visi MAN Kota Blitar

Unggul Dalam Imtaq

Indikator:

 1. Pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik unggul dalam:
 • Menjalankan ibadah shalat 5 waktu
 • Tadarus Al-Quran setiap hari
 • Shalat- shalat Sunnah
 • Kepedulian sosial (Zakat, Shodaqoh (tenaga, harta, pikiran), Infaq)

2. Pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik unggul dalam berakhlakul karimah:

 • 5-S (salam, senyum, sapa, sopan, dan santun)
 • Jujur
 • Amanah
 • Fatonah/ Cerdas
 • Disiplin
 • Sportif
 • Tanggungjawab
 • Percaya diri
 • Menyayangi diri sendiri, orang tua, guru dan teman
 • Suka Menolong
 • Adil

Unggul dalam Iptek

Indikator:

Pendidik, tenaga kependidikan dan siswa unggul dalam:

 • Nilai prestasi Akademik
 • Berbagai lomba mata pelajaran
 • Berbagai lomba karya tulis
 • Berbagai lomba olah raga
 • Berbagai lomba keagamaan
 • Berbagai lomba seni
 • Penggunaan IT

Terampil

Indikator:

Pendidik, tenaga kependidikan dan siswa terampil dalam:

 • Mengoperasikan berbagai aplikasi komputer dan internet
 • Menjalankan keterampilan hidup (Life Skill) dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan
 • Public Speaking

Berwawasan Lingkungan

Indikator:

Pendidik, tenaga kependidikan dan siswa memiliki kepedulian terhadap:

 1. Kebersihan diri sendiri dan lingkungan
 2. Terwujudnya kawasan madrasah hijau
 3. Terwujudnya madrasah ramah anak
 4. Pengelolaan sampah
 5. Budidaya tanaman